กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

🟡 นางสาว พรทิพย์ คำดี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สังกัดงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร
🟡 นาย อภิฉัตร มณีจักร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top