สภากาแฟสีหราช เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อ วายุภักตร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. สมาชิกสภากาแฟสีหราช  เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อ  วายุภักตร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดยพลตรีณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้ง พันเอกณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8  ค่ายสีหราชเดโชไชย  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานสมาชิกสภากาแฟ เข้าร่วมพิธี  ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อ  วายุภักตร์ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอดีตคณะกรรมการประจำวิทยาลัย และหัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และอดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย, ฝ่ายกิจการพิเศษ) ถือเป็นผู้มีคุณูประการต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างสูงยิ่ง

 

Scroll to Top