โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 30 พ.ค. 65

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานสวดมนต์ทำวัตรเย็น และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร เป็นผู้ถวายพานดอกไม้ เพื่อบูชาพระรัตนตรัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ปัญจรัก รองผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรภายใน มข.และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ  บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เสร็จสิ้นลง ได้มีการมอบ รูปภาพพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐาน ใส่กรอบพร้อมบูชา ต่อด้วยรูปภาพ “สมเด็จองค์ปฐม” พระพุทธเจ้าองค์แรกหรือองค์ที่หนึ่ง ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธสิกขี” ใส่กรอบพร้อมบูชา และ ผอบ (ผะ-อบ) รับทรัพย์ ของที่ระลึกแก่ผู้โชคดีและผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคลอีกด้วย

Scroll to Top