มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใยชุมชนรอบรั้ว มอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว

0
48

เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่อาจคาดการณ์ เช่น ภัยแล้ง   อุทกภัย และภัยหนาว สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เป็นสถานการณ์ที่ยากจะควบคุม และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ย่อมต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปณิธานในการก่อตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความกินดีอยู่ดี เป็นที่พึ่งของสังคม
      โครงการ มข. ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต จึงเกิดขึ้น เพื่อดูแลทุกข์ บำรุงสุขให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  และนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ได้เป็นผู้แทนเดินทางไปยังแจกผ้าห่มต้านภัยหนาวจำนวน 200 ผืน ให้แก่ประชาชน บ้านท่าแก-บึงอีเฒ่า ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ผ่าน สร้างความอบอุ่นทั้งกายและใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง

 รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

      รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เผยว่า การจัดโครงการ มข. ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต จึงเป็นการตอบสนองปณิธาน ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนองต่อแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558- 2562    เสาหลักยุทธศาสตร์ที่ 3 Culture and Care Community ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเชื่อว่าการจะพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืนได้นั้น ต้องสร้างให้ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย เกิดความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เสียก่อน จึงจะก้าวเดินในระดับภูมิภาค และระดับชาติได้ต่อไป

นายไมตรี  บุญพระฤทธิ์ หนึ่งในชาวบ้านที่รับมอบผ้าห่ม
นายไมตรี  บุญพระฤทธิ์ หนึ่งในชาวบ้านที่รับมอบผ้าห่ม

       นายไมตรี  บุญพระฤทธิ์  อายุ 73 ปี ชาวบ้านบึงอีเฒ่า ตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น เผยความรู้สึกว่า  “เราดีมาก แม้ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ไม่เคยถูกมหาวิทยาลัยขอนแก่นมองข้ามเลย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ก็ล้วนแต่นำองค์ความรู้ต่างๆ มามอบให้เราอยู่บ่อยครั้ง  ด้วยพื้นที่หมู่บ้านเราเป็นที่ลุ่ม มักจะเกิดน้ำท่วม หรือภัยหนาวอยู่เป็นประจำ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจห่วงใยพวกเราเช่นญาติมิตร”


มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นสถาบันที่พร้อมด้วยองค์ความรู้ และพร้อมดูแลห่วงใยสังคม โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติที่อาจมองไม่เห็นใคร แต่ชุมชนจะยังคงเห็นเราอยู่เคียงข้างเสมอ ดังปณิธานที่ว่า “มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม” มาโดยตลอด 53 ปี แห่งการก่อตั้งและจะยังคงสานปณิธาณนี้ต่อไป

(จากซ้ายไปขวา) นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
(จากซ้ายไปขวา) นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

บทความ : จิราพร  ประทุมชัย
https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015083&l=th