มข. ผนึกกว่า30ชุมชน ตอกย้ำ เครือข่ายรอบรั้วเข้มแข็ง

0
47

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึก 30 ชุมชนรอบรั้ว สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง มุ่งพัฒนา สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน

วันที่ อังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้นำชุมชนร่วมประชุมกว่า 30 คน ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดำเนินงานทางด้านชุมชนสัมพันธ์ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นความคาดหวังของสังคมในการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชุมชนต่างๆ ในปีที่ผ่านได้จัดกิจกรรมผ่านกระบวนการสื่อสารทำให้ชุมชนเป็นสุข ทั้งหมด 7 กิจกรรม อาทิ ผลิตรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน การศึกษาดูงานวิถีเกษตรพอเพียงนำชุมชนเป็นสุข กิจกรรมระดมทุนคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วม และภัยหนาว

“กิจกรรมที่เกิดขึ้นถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านชุมชนรอบรั้วมหาลัยขอนแก่น ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความสำเร็จ”

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการเป็นที่หนึ่งในใจชาวอีสาน ภายใต้ปณิธานเพื่ออุทิศตนเพื่อสังคม ทั้งเรื่องแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ พยาธิใบไม้ตับ การประสบปัญหาของชาวอีสาน รวมถึงภัยพิบัติที่เกิดในจังหวัดต่างๆ ในปีที่ผ่านมาการจัดกระบวนการสร้างสรรค์สังคมเพื่อความเป็นสุขอย่างประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง

“กิจกรรมในปี 61 การอบรมภาษาอังกฤษและจีนในหลักสูตรเร่งรัดเพื่อการสื่อสาร เดือนกุมภาพันธ์มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือนปลูกจิตสำนึกที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน การใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมในยุค Thailand 4.0 โดยมีการประชุมเครือข่ายเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

 นายประนอม สุวะนาม ผู้นำชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง

นายประนอม สุวะนาม ผู้นำชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง

ด้านนายประนอม สุวะนาม ผู้นำชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ได้กล่าวรู้สึกการร่วมเป็นเรือข่ายรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่ร่วมจัดรายการสถานีวิทยุกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยินดีที่ได้มาร่วมงานประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนสุดท้ายนี้ขอให้ผู้นำชุมชนทุกคนร่วมตั้งปณิธานให้สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อยู่คู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดไป”

บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นมีเครือข่ายชุมชนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งนี้นับเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างสถาบันศึกษากับชุมชน ที่ตั้งใจพัฒนาชุมชนและประเทศไปพร้อมๆกัน เพราะสองแห่งนี้ต่างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ฉะนั้นคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนนับเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสถาบันศึกษาอันเป็นที่พึ่งของประชาชนด้วยส่วนหนึ่ง

ข่าว โดย นภัสสร สดสุชาติ

ที่มา https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015157&l=th