มข.จัดอบรมภาษาอังกฤษชุมชนรอบรั้วฯหนุนการท่องเที่ยวขอนแก่นควบไมซ์ซิตี้

0
75

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร และ ศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เครือข่ายผู้นำชุมชน” ณ ห้องอาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร และ ศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เครือข่ายผู้นำชุมชน” โดยมี รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการเปิดงาน นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มีตัวแทนเครือข่ายชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 60 คน ณ ห้องอาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้เครือข่ายผู้นำชุมชน” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปสู่การสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้เป็นเป็นการร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ด้วยการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่มีความจำเป็นในการสื่อสารยุคปัจจุบัน

รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ที่ 3 Culture and Care Community การเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในด้านการสื่อสารในภาษาอังกฤษและภาษาจีน มาให้บริการชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายผู้นำชุมชน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

“ปี 2561 นี้รัฐบาลมีมติให้เป็น ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชน ล้วนบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับชั้นนำของโลก โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและขนบวิถีแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษา การค้าในภาคอีสาน และการขนส่ง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้ขอนแก่นได้พัฒนาเป็นเมืองไมซ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีองค์ความรู้จากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา จึงมุ่งหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน ให้ชาวชุมชนนำไปใช้พัฒนาทักษะให้เติบโตไปพร้อมๆกับเมือง ทั้งในด้านการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี หรือ ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป”รศ.ดร. เกรียงไกร กล่าว

นายสุภกฤษ์ สุภธีระ ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 เขตเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวในฐานะ วิทยากร และ ผู้เข้ารับการอบรม ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร และนักชาวท่องเที่ยวในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเพราะขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเช่น ประเทศจีน อินโดจีน ลาว ที่จะเข้าสู่ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก ฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของผู้นำชุมชนในวันนี้ ถือการส่งเสริมการสื่อสารด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชน ความรู้ที่ได้ในวันนี้จะนำไปต่อยอดโดยสอนให้กับคนในชุมชนด้านการทักทายและการสื่อสารเบื้องต้น

“แต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น ชุมชนสีฐานมีประวัติยาวนาน และขุดพบวัตถุโบราณ สำหรับชุมชนของผม มีหมอลำคุณแม่ราตรี ศรีวิไล ศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญการทอตุง หรือ ธง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดการชุมชนให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม ดังนั้นการเข้ารับการอบรมความรู้เสริมทักษะด้านภาษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะนำไปใช้ในการต้อนรับและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของชาวชุมชน” นายสุภกฤษ์ กล่าว

ทั้งนี้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เครือข่ายผู้นำชุมชน” มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 29-30 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผศ.ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน วิทยากรจากศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ English for Fun 1 และ 2
2. อาจารย์ ดร. อรอนงค์ อินสะอาด วิทยากรจากศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ leaning Basic Chinese
3. นายสุภกฤษ์ สุภธีระ ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 เขตเทศบาลนครขอนแก่น อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ leaning English with Mr.Joe

 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง

ที่มา https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015182&l=th