มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศโครงสร้างใหม่สำนักงานอธิการบดี

0
1363

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศเรื่อง การปรับโครงสร้างของสำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดประกาศจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่