ขอเชิญคณาจารย์ มข. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง (รับสมัคร ๕-๖ มี.ค. ๒๕๖๑)

0
6672
ขอเชิญคณาจารย์ มข. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง (รับสมัคร ๕-๖ มี.ค. ๒๕๖๑)

ขอเชิญคณาจารย์ มข. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง (รับสมัคร ๕-๖ มี.ค. ๒๕๖๑)
ขอเชิญคณาจารย์ ที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และวิทยาลัยนานาชาติ ที่ทำการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
(กรณีเป็นผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดิมได้)

สมัครรับเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดยจะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สภาพนักงาน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ชั้น ๒
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๐๒๘๔๐ หมายเลขภายใน ๔๒๑๒๕ หรือ ๔๒๓๕๒

• ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร และการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
https://goo.gl/g5qn3N

• ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑)
เรื่อง การกำหนดส่วนงานที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
https://goo.gl/6gDjup

• ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑)
เรื่อง บัตรเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง และการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
https://goo.gl/tE8t6W