กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

อธิการบดี มข. นำบุคลากร เดินทางเข้าร่วมรดน้ำเพื่อขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ ภริยา

 

วันนี้ เวลา 13.30 น. (10 เมษายน 2561) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้าร่วมรดน้ำเพื่อขอพร ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนางศิริพร จังตระกุล ภริยา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนจอมพล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมคือรศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และ บุคลากรกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีรดน้ำขอพรในประเพณีสงกรานต์ครั้งนี้ พร้อมกันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรดน้ำขอพร เป็นจำนวนมาก

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015561&l=th