มข.ผนึก ชุมชนรอบรั้ว รู้ทันสื่อออนไลน์ยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ โดยมี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีผู้นำชุมชนร่วมประชุมกว่า 100 คน ร่วมอบรม ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี แล้วสำหรับเครือข่ายผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้นำชุมชนต่างร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้แก่ลูกบ้าน เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดรายการวิทยุ  มอบความรู้ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงซึมซับความเป็นท้องถิ่นได้มากขึ้น รวมถึงได้รับการบริการด้านวิจัยและวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบรั้วให้ดียิ่งขึ้น


       รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดอบรม มอบความรู้ด้านวิชาการให้แก่ผู้นำชุมชนอย่างหลากหลาย อาทิ การจัดงานพิธีการอย่างมืออาชีพ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การอบรมศาสนพิธี การผลิตสปอตวิทยุ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างความรู้วิชาการแก่ผู้นำสู่ชุมชน นำไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่ลูกบ้านได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสาหลักที่ 3 คือ การเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัด การอบรมเรื่อง การใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมในยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ชุมชนรู้เท่าทันภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต


        นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การสื่อสารในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องที่เข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย  ผลจากการเข้าถึงง่ายทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานได้ ฉะนั้นการเรียนรู้เทคโนโลยีเบื้อต้นจะทำให้ปลอดภัย และรู้วิธีป้องกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญและบรรยายให้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนรอบรั้วปลอดภัยจากปัญหาดังกล่าว

หลังจบการอบรม รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม การอบรมครั้งนี้นับเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างสถาบันศึกษากับชุมชน ที่ตั้งใจพัฒนาอย่างรุดหน้า เพื่อใช้พัฒนาชุมชนและประเทศไปพร้อมๆกัน เพราะสองแห่งนี้ต่างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ฉะนั้นคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนนับเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสถาบันศึกษาอันเป็นที่พึ่งของประชาชนด้วยเช่นกัน

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย

ภาพ: apicma