มข.สร้างเครือข่าย KKU USR รุก…สร้างประโยชน์ให้สังคม ชุมชน

0
125

มข.ตอบโจทย์สังคม ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ในฐานะองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม รุกสร้างเครือข่าย KKU USR “ชาว มข.ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”

1

กองสื่อสารองค์กร  สำนักงานอธิการบดี และฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการสร้างเครือข่าย KKU USR “ชาว มข. ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”      ส่งเสริมกิจกรรมด้าน USR: University Social Responsibility  สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยตอบสนองเสาของหลักยุทธศาสตร์ ที่ 3 Culture and Care Community ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สร้างจิตสำนึกที่ดีของคนในองค์กร แสวงหาความร่วมมืออันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมร่วมกัน  โดยมีรศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวรายงานต่อประธานพิธีเปิด  พร้อมนายบัญชา  พระพล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมในการอบรม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558   ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

นายชุมพร  พารา   กล่าวว่า  “การจัดโครงการสร้างเครือข่าย KKU USR  “ชาว มข. ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”   เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่าง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด  เพื่อสร้างเครือข่าย KKU USR  ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการช่วยเหลือสังคม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งจะมีการจัดการอบรมเพิ่มเติมความรู้ และเทคนิค ทักษะ ให้เครือข่าย KKU USR ในการทำงานด้านการช่วยเหลือสังคมให้มีความเชี่ยวชาญและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และยิ่งไปกว่านั้น โรงการนี้ยังสนองเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้าน Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างจิตสำนึกที่ดีของคนในองค์กร เพื่อแสวงหาความร่วมมืออันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อการสร้างประโยชน์ให้สังคมร่วมกัน”
ผู้อำนวยการกองสื่อสารกล่าวต่อไปว่า  “การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณรวินทร์  ชมพูนุชธานินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ แผนกผู้บริหาร BRT สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณอรรถสิทธิ์  พรหมสุข ผู้จัดการแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์  บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด เดินทางมาเป็นวิทยากรโดยไม่ขอรับค่าตอบแทน และทีมวิทยากรจากกองสื่อสารองค์กร  มีผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะ หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมเพื่อสังคม จาก คณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก และ นักศึกษาจากชมรม สโมสร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 40 คน  ซึ่งต่างมีความตั้งใจในการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และพร้อมที่จะได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้และพัฒนะทักษะด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม”

รศ.ดร.นิยม
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารองค์กร

รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  กล่าวในพิธีเปิดว่า  “ตลอดระยะเวลา 51 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สะสมและสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการยกระดับการศึกษา การยกระดับ คุณภาพภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เป็นต้น   การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็น “รหัสวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” หรือ “KKU Culture DNA” และถูกนำมาเป็นคำขวัญของการเฉลิมฉลองในวาระที่ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง “50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม”   ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง   สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้าน ในการที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินภารกิจขององค์กรต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอยู่เสมอมา  นอกจากนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 – 2562 ยังได้กำหนดเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3  คือ Culture and Care Community  คือการเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีคำแนะนำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานผลการปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือสังคม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย อีกด้วย”

“ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  กองสื่อสารองค์กร  สำนักงานอธิการบดี จึงเล็งเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมด้าน USR: University Social Responsibility  คือการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยนั้น  นอกจากจะตอบสนองเสาของหลักยุทธศาสตร์ ที่ 3 Culture and Care Community แล้ว ยังสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สร้างจิตสำนึกที่ดีของคนในองค์กร และ แสวงหาความร่วมมืออันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อการสร้างประโยชน์ให้สังคมร่วมกัน”

รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  กล่าวในท้ายที่สุดว่า  “ขอขอบคุณทีมวิทยากรจากบบริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง นำโดย คุณรวินทร์  ชมพูนุชธานินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ แผนกผู้บริหาร BRT สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณอรรถสิทธิ์  พรหมสุข ผู้จัดการแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์  บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรโดยไม่ขอรับค่าตอบแทน และขอเป็นกำลังใจและชื่นชมเครือข่าย KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งบุคลากรและนักศึกษา นับว่าเป็นผู้ที่มีจิตอาสาพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนร่วม ส่งเสริมภาพลักษ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย หวังว่าพี่น้องชาวเครือข่าย KKU USR หาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีพลังใจที่กล้าแกร่งในการทำดี และอย่าหยุดทำดีเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ดีงาม”

sing                คุณรวินทร์  ชมพูนุชธานินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ แผนกผู้บริหาร BRT สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในองค์กรภาคเอกชน (CSR) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ขององค์กร ให้ได้ใจกลุ่มเป้าหมาย” มีเนื้อหาที่ตรึงความสนใจของผู้เข้ารับการอบรมตลอดเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง หลังการอบรม คุณรวินทร์  ชมพูนุชธานินทร์  ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษในเรื่องของกิจกรรม USR ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ว่า  “สองปีที่ผ่านมา ได้ร่วมงานด้าน CSR กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอบคุณแทนคนขอนแก่นที่ทำเราได้มีโอกาสร่วมงานที่ทำให้คนขอนแก่น เด็กขอนแก่นและอีกหลายๆ จังหวัดในภาคอีสานให้มีความสุขมากขึ้น โดยการทำคอนเสิร์ตร่วมกันเพื่อนำเงินรายได้ไปทำห้องสมุดเพื่อน้อง เด็กไทยหลายคนขาดโอกาสในการเรียนรู้ ห้องสมุดเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ เขาสามารถเข้าไปค้นคว้าเข้าไปเติมเต็มให้กับตนเองในมุมตามความสนใจ เราไม่มีวันรู้หรอกว่า  หนังสือเล่มหนึ่งที่เราใส่ไว้ในห้องสมุดอาจจะสร้างผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นอีกตั้งหลายคน การสร้างห้องสมุดนั้น  เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้มีผู้ใหญ่ที่ดีมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยในอนาคต”

51  ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ไม่เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานออกรับใช้สังคมแล้ว ยังสั่งสมองค์ความรู้ต่างๆ มากมายอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและชุมชน  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำองค์ความรู้ออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การสร้างเครือข่าย KKU USR ขึ้นในครั้งนี้  จึงเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นเอกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่เป็น “ชาว มข. ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”..

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010187&l=th