มข.ร่วม มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด Workshop กระบวนการสื่อสารในยุคดิจิทัล

วันนี้ ( 18 เมษายน 2566 ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (มมร.) จัดโครงการ พัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล โดยมีพระครูวิจิตร ปัญญาภรณ์ , ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  โดยนางสาวจิราพร ประทุมชัย และนางสาวรวิพร  สายแสนทอง นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากร work shop กระบวนการสื่อสารในยุคดิจิทัล   ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากร ร่วมงานกว่า 100 คน  ณ  ห้องประชุมพระพรหมวชิรโสภณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

พระครูวิจิตร ปัญญาภรณ์ , ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ ว่า  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีของหน่วยงาน  เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างสรรค์ข่าวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และมีความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสถาบันการศึกษา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาปัญญาด้วยศาสนา สร้างความรู้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับสถาบันการศึกษา

        ดร. ประพิศ  โบราณมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (มมร.) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน สร้างสรรค์ข่าวเนื้อหาที่เหมาะสมแต่ละช่องทาง  และสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับสถาบันการศึกษา

 

นางสาวรวิพร สายแสนทอง  นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์และการสื่อสารยุคดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก  โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาที่อัตราการเกิดของเด็กไทยลดน้อยลงทำให้เกิดการแข่งขันการรับเข้าของสถาบันการศึกษามากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรสู่สาธารณะได้อย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย การจัดโครงการในวันนี้จึงเพื่อส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับสถาบันศึกษาทั่วประเทศให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านสื่อสารองค์กรเกิดความร่วมมือในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์สถาบันศึกษาที่ดีอย่างเข้มแข็งไม่ต่อประชาคมโลก

โครงการดังกล่าวจึงเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการสื่อสารองค์กรระหว่างสถาบันการศึกษา อัพเดทความรู้ข่าวสารใหม่ ๆ กับช่องทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล  คณาจารย์สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้ดียิ่งขึ้นในยุคดิจิทัลนี้

ข่าว/ภาพ : จิราพร ประทุมชัย