บริการส่ง POP-MAIL ถึงนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน

บริการส่ง POP-MAIL ถึงนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน
เป็นการส่งอีเมล์ถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบสามารถเลือกได้ว่าจะส่งถึงเฉพาะบุคลากร หรือนักศึกษา ซึ่งจะส่งถึงผู้ใช้บัญชีอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (@kku.ac.th, @kkumail.com)

ขั้นตอนใช้บริการ
1.ส่งเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ไปยังอีเมล์ chupar@kku.ac.th พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานที่ขอส่ง POP-MAIL
เพื่อความรวบเร็วกรุณาระบุหัวข้อเรื่อง
2.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคือ นายชุมพร พารา ดำเนินการส่ง POP-MAIL โดยเนื้อหาจะต้องเป็นเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่เป็นเนื้อหาเชิงธุรกิจ อย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองสื่อสารองค์กรตามความเหมาะสม

Scroll to Top