กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึก ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 7.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 11 ผู้สร้างเกียรติคุณความดี และมีคุณูปการแก่จังหวัดขอนแก่น และประเทศชาติ

ภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้นำภาคเอกชน และประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลา และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป ในพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  สวนรัชดานุสรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีต่อประเทศชาติ และชาวจังหวัดขอนแก่น            

ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจสภาพปัญหาความยากจนและด้อยพัฒนาของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ใช้หลักวิชาการสมัยใหม่จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อบูรณาการ ใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพจนเป็นรากฐานในปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ได้ร่างขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้มีการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาล ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้เสนอชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า “สถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น” และเสนอชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Khon Kaen Institute of Technology” มีชื่อย่อว่า K.I.T. หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีชื่อย่อว่า “North-East University หรือ N.E.U” เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีหน่วยราชการใด ที่จะรับผิดชอบการดำเนินการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยโดยตรง รัฐบาลจึงได้มีมติให้สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการหาสถานที่ จัดร่างหลักสูตร ตลอดจนการติดต่อความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตามชื่อเมืองที่ตั้ง และได้โอนกิจการจากสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติไปเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สำหรับประวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย   เกิดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2451 ที่บ้านปากคลองตลาด ต.พาหุรัด จ.พระนคร และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรี เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2472 สำหรับชีวิตราชการ ได้รับพระราชทานยศสูงสุดเป็นจอมพลทหารบก จอมพลทหารเรือ จอมพลทหารอากาศ และเป็นอธิบดีกรมตำรวจ ตลอดจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2502 จนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 2506 ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น 4 ปี 10 เดือน