กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมการถ่ายภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล ให้ได้ทั้งภาพและได้ทั้งงาน” ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายบริพัตร ทาสี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวมุตตาพร จันล่องคำ และ นางสาวอภิรดา สมภาค ปฏิบัติสหกิจศึกษางานผลิตสื่อ นางสาวกนกอร สังข์สุข และ นางสาวธัญญาลักษณ์ เจริญรมย์ ปฏิบัติสหกิจศึกษาหน่วยวิทยุ และบุคลากร คือนายกิตติภณ ทุริวงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมเข้ารับการอบรมด้วย โดยผู้เข้ารับการอบรมได้สะท้อนความรู้สึกครั้งนี้ ว่า

“วันนี้ได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะ ทั้งเรื่องการใช้กล้อง มุมกล้อง และรู้จักคุณสมบัติของกล้องแต่ละชนิดและวิธีการใช้ ซึ่งจะช่วยให้เรามีความชำนาญในการเลือกใช้กล้องในการทำงานให้เหมาะสมมากขึ้น” นางสาวอภิรดา สมภาค

“หลังจากการอบรมแล้ว ทำให้ได้รู้จักจุดโฟกัสของภาพและเทคนิคต่างๆ ซึ่งช่วยพัฒนาเรื่องการถ่ายภาพของตนเองได้จริงค่ะ” นางสาวมุตตาพร จันล่องคำ

“ได้ความรู้ในส่วนของการเตรียมตัวเพื่อทำงานภาคสนาม การนัดหมายกับเจ้าของงานและทีมงาน รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์กล้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานค่ะ” นางสาวธัญญาลักษณ์ เจริญรมย์

“ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของกล้องประเภทต่างๆ การปรับเลนส์กล้องเพื่อให้ได้ระยะภาพและอารมณ์ที่ต้องการสื่อสารผ่านรูปภาพค่ะ” นางสาวกนกอร สังข์สุข

สุดท้าย นายกิตติภณ ทุริวงษ์ ได้กล่าวความรู้สึกว่า “ได้ความรู้มากขึ้นสำหรับการถ่ายภาพ ได้รู้จักการถ่ายภาพแบบมุมแคบ มุมกว้าง หรือมุมไกลซึ่งจะเหมาะกับการถ่ายภาพแต่ละแบบแตกต่างกันไปจากวิทยากรครับ ขอบคุณมากครับ”

ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

ข่าว : มุตตาพร จันล่องคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นศ.โครงการสหกิจศึกษา ปี 2566
ภาพ : วรวิทย์  สิริภานุวัฒน์ /จิราพร ประทุมชัย