บุคลากรกองสื่อสาร รับเกียรติ บรรยายพิเศษ การถ่ายภาพ และเขียนข่าวการปฏิบัติงานประจำวัน

นายบริพัตร ทาสี บุคลากรกองสื่อสาร รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้บุคลากรงานซ่อมบำรุง กองอาคารและสถานที่ มข.เสริมประสิทธิภาพด้านการถ่ายภาพ และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน กระชับ และครบถ้วน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 นายบริพัตร  ทาสี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “การถ่ายภาพและเขียนรายงานข่าวการปฏิบัติงานประจำวัน” ในโครงการจัดการความรู้องค์กร ได้ถ่ายทอดความรู้ หลักทฤษฎี ที่ถูกต้อง ให้กับบุคลากรงานซ่อมบำรุง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 30 คน โดยมี นายพิฑูรย์ มูลศรี หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคารและถนน กองอาคารและสถานที่ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ  ณ ห้องประชุมกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การถ่ายภาพและเขียนรายงาน ข่าวการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเป็นการฝึกทักษะ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเขียนรายงานข่าวให้ดี ยิ่งขึ้น และเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการถ่ายภาพและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน กระชับ สื่อความหมาย ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน