กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

  • ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561
  • รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT
  • วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
  • ลิงค์เทปรายการ :https://www.youtube.com/watch?v=zf6oZGBFFAs
  • รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ : อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน