กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

อาคารประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับศูนย์

  • ชื่อผู้ร่วมรายการ : ผศ.ดร.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประเด็นที่นำเสนอ : อาคาร Net Zero Energy Building (อาคารกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  • รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการ E Journey ทาง ช่อง 3 SD (หมายเลข 28 )
  • วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
  • ลิงค์เทปรายการ : https://www.youtube.com/watch?v=4T7Zj8_-BRM&feature=youtu.be
  • รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ : อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ใน              มหาวิทยาลัยขอนแก่น