ทีมข่าว งานผลิตสื่อ เป็นวิทยากรอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นางสาวรวิพร สายแสนทอง หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสาวผานิต ฆาตนาค นักประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำนวน 35 คน ในโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามจัดขึ้น  ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

       ดร.ลำดวน ดวงคมทา กล่าวว่า การจัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ในครั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อ ข่าวสาร สื่อสังคมออนไลน์ ได้ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากจากบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย คุณรวิพร สายแสนทอง หัวหน้างานผลิตสื่อ คุณวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คุณผานิต ฆาตนาค นักประชาสัมพันธ์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติ แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม”

อาจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

       อาจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เห็นความสำคัญของพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่าวันนี้ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากวิทยากร ในเรื่องของการสื่อสาร การผลิตสื่อ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารกับผู้คนในยุคปัจจุบันและยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป้าหมายหลักก็คือการสื่อสารกับนักศึกษาใหม่ และประชาชนโดยทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง ถูกต้อง และรวดเร็ว  ซึ่งถ้าผู้คนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ก็จะเกิดความพึงพอใจ เกิดความประทับใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

นางสาวรวิพร สายแสนทอง หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       นางสาวรวิพร สายแสนทอง กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เกียรติเชิญบุคลากรจากงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้   เรามีวิทยากรที่เป็นบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ในด้านการสื่อสารถึง 3 ท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น คุณผานิต ฆาตนาค ที่มาให้ความรู้ในประเด็นการเขียนข่าวส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้ได้รับความสนใจจากสาธารณะ คุณวัชรา น้อยชมภู   ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ในการบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความรักสามัคคี เหนียวแน่นกันมากว่า 20 ปี  เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ นอกจากทุกท่านจะได้ความรู้แล้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู้ที่คณะวิทยากรเตรียมมา จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และ สามารถนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทงานของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้หน่วยงานของท่านต่อไป

ข่าว/ภาพ   :    วัชรา  น้อยชมภู