กองสื่อสารฯ มข.เตรียมความพร้อม นศ.ฝึกสหกิจฯ ชวน “Open Heart Open Mind: รู้เขา รู้เรา รู้งาน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) นานาชาติ ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องเจิมขวัญ ชั้น 1 โรงแรมบายาสิตา จังหวัดขอนแก่น  

ในกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวรวิพร สายแสนทอง หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวผานิต ฆาตนาค นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อOpen Heart Open Mind: รู้เขา รู้เรา รู้งาน” เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและให้นักศึกษาเกิดมุมมองและเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นพลเมืองโลกผ่านกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ

นอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รู้จักกันและเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านเกมต่าง ๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน ยังได้ร่วมกันพลิกมุมกลับปรับมุมมองเพื่อพิจารณาสถานการณ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในต่างประเทศซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย นำไปสู่กระบวนการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเดินทางออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย