กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

KKU say NO! plastic bag

  • ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มข.
  • ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ ‘KKU say NO! plastic bag’
  • รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT
  • วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
  • ลิงค์เทปรายการ : https://www.youtube.com/watch?v=LqnKlpsGKNw
  • รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ : https://www.youtube.com/watch?v=ucIae2XgBYk , เว็ปไซ์ มข.