Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

Solar Farm และสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบ Solar Farm และ สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT
  • วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
  • ลิงค์เทปรายการ : https://www.youtube.com/watch?v=fkS6cOqdIC4
  • รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ : อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น