กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 ณ พระราชานุสาวรีย์ ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561

วันนี้ (20 ตุลาคม 2561) กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา พร้อมด้วยบุคลากร กองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะเนื่องในวันคล้าย “วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 99” ประจำปี2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ทรงเป็นพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป 7 เมษายน ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ.2440 เป็นระยะเวลา 8 เดือนเศษ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานราชบ้านเมือง ด้วยพระวิริยะปรีชาญาณ พระอัจฉริยภาพ และพระราชธรรมจรรยา

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561

จากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ได้ทรงสถาปนาเป็น สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง โดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โปรดการขี่ม้าและการทหาร และมักจะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการซ้อมรบหรือที่เรียกว่า “การประลองยุทธ์” โดยเฉพาะกิจการทหาร ในต่างจังหวัดเกือบทุกปี บางครั้งประทับร่วมเสวยพระกระยาหารในเต็นท์ผู้บัญชาการรบท่ามกลางแม่ทัพนายกอง

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561

ต่อมาในปี พ.ศ.2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงถวายตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารม้าที่ 5 (ปัจจุบันไดแปรสภาพหน่วยเป็นกองพันทหารม้าที่ 6) แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นเกียรติแก่กรมทหารม้าที่ 5 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารม้าที่ 5 ติดพระนามาภิไธยย่อ “ส.ผ.” ของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561

และในปี พ.ศ. 2456 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 5 และได้ทรงพระราชทางเงิน จำนวน 44,000 บาท เพื่อสร้างโรงม้าขึ้นใน กรมทหารม้าที่ 5 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จสวรรคตในปี 2462 ณ พระตำหนักพระราชวังพญาไทด้วยพระอาการสงบเมื่อเวลา 8 นาฬิกา วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2462 มีพระชนมายุได้ 55 พรรษา 9 เดือน 19 วัน เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการและครอบครัวในค่ายศรีพัชรินทร ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเครื่องแสดงออกและเผยแพร่ในพระมหากรุณาธิคุณสืบไป
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561
กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ประจำปี2561