การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2561

0
4297
12 ธ.ค. 61 วันใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำฯ
ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะที่สังกัด

ด้วย ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทคณาจารย์ประจำ ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 มีผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำว่างลง มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารชุดที่ 1
– คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งฯ
– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เรื่อง คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เรื่อง วิธีการและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งฯ
– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เรื่อง จำนวนหน่วยเลือกตั้งฯ

2. ดาวน์โหลดเอกสารชุดที่ 2
(ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง)