Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มข. เข้าศึกษาดูงาน “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก”

กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

วันนี้ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์  คำดี  หัวหน้างานสื่อสาร  นางสาววัลยา  ภูงาม  หัวหน้างานกิจกรรม และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ จำนวน 30 คน ภายใต้การนำของ อ.ดร. ปิยนัส สุดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และ ผศ.ทรงพล  อุปชิตกุล เข้าศึกษาดูงานของกองสื่อสารองค์กร “ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

การศึกษาดูงานในครั้งนี้  นับว่าเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์อย่างยิ่ง  เนื่องจากกองสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารองค์กร และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ตลอดมา ดังวิสัยทัศน์ของกองสื่อสารองค์กร  “เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก” (We communicate KKU to citizen of the world)
ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู / ภาพ  :   บริพัตร  ทาสี

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
อ.ดร. ปิยนัส สุดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
อ.ดร. ปิยนัส สุดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
นางสาววัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรม
นางสาววัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรม
นางสาวพรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร
นางสาวพรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นศ.เวชนิทัศน์ ดูงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์