กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้รางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น

            วันนี้ (8 ธันวาคม 2561) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของไทย เนื่องในวันคล้ายวันถึงอสัญกรรมของท่าน ผู้สร้างเกียรติคุณความดี และคุณประโยชน์แก่จังหวัดขอนแก่น และประเทศชาติ ทั้งยังเป็นผู้สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น
มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น

            ภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ประธานชมรม นายกสมาคม สโมสร พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  สวนรัชดานุสรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีต่อประเทศชาติ และชาวจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ปฏิบัติภารกิจโดยมิย่อท้อต่อความยากลำบาก และแสดงออกให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนทั้งชาติอย่างมิเสื่อมคลาย ตราบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต  ถือว่าจอมพลสฤษดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ถึงแก่อสัญกรรมขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   ได้สร้างเกียรติคุณความดี และคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ  ทั้งด้านการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำคนแรกที่เข้าใจสภาพปัญหาความยากจนและด้อยพัฒนาของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกัน ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จอมพลสฤษดิ์ ใช้หลักวิชาการสมัยใหม่จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อบูรณาการ ใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพจนเป็นรากฐานในปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ได้ร่างขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น
มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น

            สำหรับการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน จอมพลสฤษดิ์ ได้สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อผลิตไฟฟ้าและการชลประทาน จัดสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาของเยาวชนในภาคอีสาน สร้างสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์งานของภาคอีสาน จัดสร้างถนนหนทางให้มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน ด้วยเกียรติคุณความดีนานัปการที่ทำไว้ให้ชาวอีสานและจังหวัดขอนแก่น จึงมีการจัดงานรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น
มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น

            สำหรับประวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย   เกิดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2451 ที่บ้านปากคลองตลาด ต.พาหุรัด จ.พระนคร และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรี เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2472 สำหรับชีวิตราชการ ได้รับพระราชทานยศสูงสุดเป็นจอมพลทหารบก จอมพลทหารเรือ จอมพลทหารอากาศ และเป็นอธิบดีกรมตำรวจ ตลอดจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2502 จนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 2506 ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น 4 ปี 10 เดือน
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น
มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น