Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บุคลากรกองสื่อสารฯ ร่วมสานสัมพันธ์เครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปี 2562

       บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์เครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปี 2562 จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2562 ณ ห้องประชุมคุ้มศรีฐาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง นำเสนอนโยบายในการขับเคลื่อนด้านศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ เพื่อให้ประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม จนเกิดเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้อีสานร่วมกัน โดยมีเครือข่ายวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ภาพ/ข่าว   Apicma , กานต์ธิดา เธียงดาห์