บุคลากรกองสื่อสารองค์กรรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักศึกษา

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดรายการวิทยุเพื่อพัฒนาสังคม”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการบรรยายพิเศษในรายวิชา “การใช้สื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม” (MEDIA UTILITION FOR SOCIAL DEVELOPMENT)ในหัวข้อ “การจัดรายการวิทยุเพื่อพัฒนาสังคม” โดยอาจารย์พิเศษ นาง เบญจมาภรณ์ มามุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จากงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการรับฟังการบรรยายและร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน และจะมีการบรรยายต่อเนื่องอีกครั้งในวันที่ 6 มีนาคม 2562

สำหรับรายวิชาการใช้สื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม (MEDIA UTILITION FOR SOCIAL DEVELOPMENT) เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อสารเพื่อนำมาสู่การพัฒนาทางสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนทักษะด้านการสื่อสารที่สามารถนำไปปรับใช้ให้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจำและยังเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมา โดยในปีนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังกองสื่อสารองค์กรเพื่อขอผู้เชี่ยวชาญมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งนางเบญจมาภรณ์ มามุข จากงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อวิทยุกระจายเสียง เป็นนักวิจัยสถาบันที่มีผลงานวิจัยค้นคว้าด้านการสื่อสาร และยังปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งด้านการบริหารและผลิตรายการวิทยุมาจนปัจจุบัน
ในการบรรยายครั้งนี้ยังได้มีการฝึกปฏิบัติทั้งรายบุคคลและการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการทำงานร่วมกันและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


Scroll to Top