อบรมสร้างเครือข่ายสายข่าว กับทีมวิทยากรงานข่าว กองสื่อสารองค์กร

0
57

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุกก้าวไปอีกขั้น จัดการอบรมเขียนข่าวให้กับบุคลากร หวังต่อยอดความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างนักข่าวองค์กร พร้อมนำภาพลักษณ์ที่ดีเผนแพี้สู่ประชาคม

02

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้ความสำคัญกับงานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรผ่านข่าวประชาสัมพันธ์  ผุดโครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรงานข่าว  กองสื่อสารองค์กร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  นางสาวจิราพร  ประทุมชัย  หัวหน้างานข่าว  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  และนายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร อบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าวแบบมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีรูปแบบที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

การจัดการอบรมในการเขียนข่าวครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก แม้ว่าผู้เข้าอบรมไม่ได้ทำงานในด้านการประชาสัมพันธ์  แต่การเปิดโลกทรรศน์ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างนักข่าวขององค์กร  เพื่อให้สามารถนำผลงาน และกิจกรรมของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาคมในวงกว้าง

03

04

05

06

07

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   บริพัตร  ทาสี

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010014&l=th