กองสื่อสารองค์กร มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล

0
58

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

003

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24 ธ.ค. 58 กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้างาน ให้การต้อนรับและบรรยายกลยุทธ์ด้านการสื่อสารให้แก่คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ซึ่งนำโดย นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ดร.อรุณี ทองอ่อน หัวหน้าภารกิจสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร รวม 7 คนโอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้บรรยายสรุปภาพรวมและนโยบายด้านการสื่อสารองค์กร   นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บรรยายในประเด็น การบริหารจัดการของกองสื่อสารองค์กร  กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และเทคนิคการเลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ  ทั้งนี้หัวหน้างานประกอบด้วย หัวหน้างานวิทยุสถาบัน หัวหน้างานกิจการทั่วไป หัวหน้างานกิจการสังคม หัวหน้างานข่าว ได้บรรยายกลยุทธ์การสื่อสารในแต่ละงานที่รับผิดชอบด้วย
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยคาดว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านสื่อสารองค์กร ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

002

004

005

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0011333&l=th