กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ประสานให้การต้อนรับมจธ.เข้าศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 (09.00 น.)  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจุฑามาศ  พิลาไชย  นักประชาสัมพันธ์  กองสื่อสารองค์กร นางสาวจุฑามาศ  พิลาไชย

ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยมี ดร.ภาวนา  กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไพบูล  เกียรติโกมล  หัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ(มีเดีย)  ซึ่งได้นำคณาจารย์ และบุคลากรจาก ตามโครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์

ดร.ภาวนา  กิตติวิมลชัย

          ดร.ภาวนา  กิตติวิมลชัย  ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยี พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกันอย่างกว้างขวาง

รศ.ดร.ไพบูล  เกียรติโกมล

          การประสานการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้  ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาดูงาน  อันเป็นความเชื่อมั่นระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารงานที่เป็นเลิศ โดยมีรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ปี 2561  เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ได้ศึกษาเรียนรู้ใน 4 ภารกิจหลัก อันประกอบไปด้วย  การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ และการบริหารงาน  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่ความเป็นสากลต่อไป

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู