Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมพัฒนาบุคลากร “พัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก”

ผอ.กองสื่อสารองค์กร นำทัพยกกองไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง สร้างความสามัคคีเหนียวแน่น ตอบสนองมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดการทำงานสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาคน พัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก

นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

          กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก” ให้กับบุคลากร 29 คน ระหว่างวันที่ 27-29  มีนาคม 2562  เพื่อพัฒนาความรู้ นำไปสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2562  ได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โดยมี นางสถาพร  นาวานุเคราะห์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กล่าวรายงานต่อ นายชุมพร  พารา   รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด  จากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก”  โดย  นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์การศึกษา และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

นางสถาพร  นาวานุเคราะห์

          นางสถาพร  นาวานุเคราะห์  กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า  “การจัดการอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ให้ก้าวทันยุคสมัยแห่งวิทยาการใหม่ๆด้านการสื่อสาร ให้สามารถใช้สื่อที่มีอยู่ในมือสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมภายนอก  และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯ และตอบสนองมหาวิทยาลัยในส่วนของการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดการทำงานสู่ความเป็นเลิศที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจ และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมภายนอก เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์สร้างความเข้าใจที่ดีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกองสื่อสารองค์กร ที่ว่า  “เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก” (We communicate KKU to citizen of the world)”
“ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากรกองสื่อสารองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 29 คน ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ กองสื่อสารองค์กรยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพิทักษ์ แม้นศิริ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์การศึกษา และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ เป็นวิทยากร“

นายชุมพร  พารา

 

นายชุมพร  พารา  กล่าวว่า  “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก”  ซึ่งกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรกองสื่อสารองค์กรได้เกิดการพัฒนาศักยภาพการทำงานในด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก  นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง  ที่จะได้รับความรู้  และเป็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านการสื่อสารจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และจะได้ทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมร่วมกัน   เพราะหัวใจสำคัญของทีมเวิร์ค เกิดจากการหล่อหลอมทัศนะคติเชิงบวกที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมให้เป็นทีมที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เชื่อมั่นว่าการอบรมสัมมนาในวันนี้ จะทำให้ชาวกองสื่อสารองค์กรทุกท่านได้รับความรู้จากวิทยากร และนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การทำงานเป็นทีมของกองสื่อสารองค์กรในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีสู่ประชาคมภายนอกได้เป็นอย่างดี“

ทั้งนี้ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562  ได้มีการสัมมนานอกสถานที่ ณ  โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย  โดยมีนายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง  เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ก้าวทันวิทยาการเพื่อสื่อสารมข.สู่ประชาคมโลก”  จากนั้นมีกิจกรรมสัมพันธ์สร้างเสริมความรักสามัคคีระหว่างกัน อันนำไปสู่กองสื่อสารองค์กรแห่งความสุข

ข่าว    :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ   :   อรรถพล  ฮามพงษ์  /  วัชรา   น้อยชมภู