กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารฯต้อนรับการดูงานของ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

     วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ได้มีการต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในรายวิชา 944466 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์จำนวน 54 คน ในการมาศึกษาดูงานกองสื่อสารองค์กร นำโดย อ.ภควดี ไชยศิริ และ อ.กิตติชัย นิลอุบล ณ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหัวข้อและบรรยายในหัวข้อ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล”

นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับและวิทยากร บรรยายถึง พันธกิจและโครงสร้างการบริหารกองสื่อสารองค์กร ต่อด้วย การดำเนินงานของงานสื่อสาร โดย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ และ งานกิจกรรม โดย จุฑามาศ พิลาไชย จากนั้นนักศึกษาได้เข้าชมห้องปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์ที่อาคารสิริคุณากร ฟังบรรยาย โดย ชายชาญ หล้าดา พร้อมทั้งได้ลองฝึกการผลิตรายการการโทรทัศน์