กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารฯ ต้อนรับ ม.แม่โจ้ แลกเปลี่ยนกระบวนงานการปรับโครงสร้างองค์กร

         16 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 13.30 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ชัช พัชรธรรมกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง KKU Transformations การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ ในฐานะองค์กรในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการนำของท่านอธิการบดี มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ภายใต้แนวคิด KKU Transformations การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ ในฐานะองค์กรในกำกับของรัฐ ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยลักษณะการทำงานของกองสื่อสารฯ จะมีแผนการทำงานรายปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรมองเห็นวิสัยทัศน์มุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการระบบเอกสาร การประเมิน และระบบต่าง ๆ ให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดเพื่อองค์กร ภายใต้การทำงานที่เกิดความผาสุกแก่คนในองค์กรเช่นกัน กองสื่อสารฯ ได้มีการบรรยายเรื่องแผนโดยนางพัชรากร พัจนสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เรื่องกิจกรรม โดยนางสาววัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรม และเรื่อง งานสื่อสารองค์กร โดยนางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ โดยบรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกันและกัน พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้ศึกษาดูงานที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และกองการเจ้าหน้าที่อีกด้วย

ข่าว Jiraporn Pratomchai
ภาพ apicma