กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการ หาแนวทางพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหาแนวทางการควบคุมความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร ผ่านทางสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กร

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนายธัญญา ภักดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กรและคณะกรรมการควบคุมความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร และดำเนินการสื่อสารสองทางบน Facebook Fanpage Khon Kaen University เพื่อทำความเข้าใจในภารกิจ การดำเนินงาน และร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหาแนวทางการควบคุมความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร ผ่านทางสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกาลพฤกษ์ 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ มีการใช้ภาษาอังกฤษในเว็บไซต์มากขึ้น และเริ่มมีระบบดิจิทัลเข้ามา ทำให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีการร่วมมือจากผู้บริหารรวมทั้งเครือข่ายทุกท่านที่ร่วมพัฒนาไปด้วยกัน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ และทางด้านการสื่อสาร การจัดการสื่อมีเดียต่าง ๆ เข้ามาค่อยช่วยเหลือ และให้ทุกเครือข่ายค่อยติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับกลุ่มที่เข้ามาดู ที่ไม่ใช่แค่นักศึกษาและบุคคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ยังมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ บุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการเสนอแนะให้มีแนวทางในการกระตุ้นให้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในการตอบคำถามทาง Facebook Fanpage Khon Kaen University ให้ทันท่วงที และควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายทางออนไลน์ให้กับคณะกรรมการ เพื่อการป้องกันและจัดการ ความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้เสนอให้มีการสุ่มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  โดยผู้ใช้บริการข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น WWW.KKU.AC.TH และ Facebook Fanpage : Khon Kaen University  หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำในการพัฒนาการให้บริการ สามารถติดต่อมาได้ที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043 202204

ภาพ/ข่าว  ปรางทิพย์  ทาบุราณ  นักศึกษาฝึกงาน / apicma