Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2561)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2561)
Organization commitment enhancement between Khon Kaen University and its communities

โดย นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองสื่อสารองค์กร ส่งเสริมบุคลากรทำงานด้านวิชาการในโครงการวิจัยสถาบัน
เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน
พบสามารถเป็นจุดแข็งในการพัฒนาองค์กรได้ เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวแปรหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ

          นางสาวชุตินันท์   พันธ์จรุง  นักประชาสัมพันธ์  สังกัดกองสื่อสารองค์กร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU USR)  โดยได้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในการศึกษา เรื่องแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน ( Organization commitment enhancement between Khon Kean university and its communities)

          จากการดำเนินผลการศึกษาเรื่องวิจัยแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย ขอนแก่นและชุมชนพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ของเครือข่ายผู้นำชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านการร่วมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ในโครงการมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม USR : University Social Responsibility ประจำปี 2561 กองสื่อสารองค์กรได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

 1. ค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬา : Singha Tennis Camp ” ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรสำหรับเยาวชน และ หลักสูตรสำหรับนักศึกษา (Train the Trainer ) โดยสุดยอดนักเทนนิสทีมชาติ เปิดสอนเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 25 26 พฤศจิกายน  2560  ครั้งที่ 2
  วันที่ 1 2 3 ธันวาคม 2560  ครั้งที่ 3  วันที่ 22 23 24 ธันวาคม 2560 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เครือข่ายผู้นำชุมชน”วันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ ห้องอาคารพุทธศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. การอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือนและการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารพุทธศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม และบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมในยุค Thailand 4.0 ”
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชุมชนรณรงค์สร้างสังคมน่าอยู่โดยบ้านชีวาศิลป์ และให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ดูแลสุขภาพสุนัขและแมว โดยโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง)
  ครั้งที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ จุดบริการวัดม่วงศรี บ้านโนนม่วง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ จุดบริการวัดอดุลแก้วมอดี ชุมชนโนนม่วง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ จุดบริการวัดป่าอดุลยาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ จุดบริการชุมชนสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 6. การประชุมเครือข่ายชุมชนนักจัดรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2561  (จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง)
  ประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประชุมครั้งที่ 3   จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2561  โดยทั้ง 3 ครั้ง จัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคารพุทธศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม

          จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทั้ง 6 กิจกรรม ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม USR : University Social Responsibility ประจำปี 2561 สามารถจัดกลุ่มความคิดเห็นได้ดังนี้

 1. เป็นประโยชน์ต่อด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตรงต่อความต้องการของชุมชน
 2. เป็นประโยชน์ต่อด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
 3. เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ ของเครือข่ายผู้นำชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มป้าหมาย หลังจากผ่านการร่วมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในโครงการมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม USR : University Social Responsibility ประจำปี 2561

กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬา : Singha Tennis Camp  ประจำปีงบประมาณ 2561

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน มีการนำเอาองค์ความรู้ในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่ชุมชน ส่งเสริมสุขภาพให้เยาวชนและส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนทักษะด้านต่างๆของนักเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่สวยงาม สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มีพื้นที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นประโยชน์ในด้านกีฬา เป็นมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจการศึกษาของเยาวชนในทุกด้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เครือข่ายผู้นำชุมชน”

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำชุมชน โดยการอบรมภาษาอังกฤษ  การอบรมภาษาจีน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะชุมชนอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของชุมชน ซึ่งจะนำความรู้ไปใช้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ให้มีการอบรมบ่อยๆเพื่อเสริมความรู้ไปใช้ในยุค AEC  ได้ความรู้สนุกสนาน มีความสุขมาก มีประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์สำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว การนำไปใช้เป็นอย่างดีทั้งในชีวิตประจำวันและในอนาคตข้างหน้า เป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้กับชาวต่างชาติที่อยู่ในชุมชน เป็นการอบรมที่ดีมาก ทันสมัย  เป็นโครงการที่ดีมาก เอกสารไปฝึกฝนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จัดได้ดีมาก ได้ความรู้

กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคัดแยกขยะในครัวเรือนและการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน”

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สิ่งของ การทิ้งขยะในชุมชน  เพราะขยะเป็นปัญหาระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์และสิ่งที่ดีที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น คณะผู้จัดอบรมสามารถให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมอย่างดีและศึกษางานในสถานที่จริง เป็นสิ่งที่ดีและควรนำหน้าในกระบวนการให้ประชาชนทั่วๆไปกล้าปฏิบัติ เป็นการอบรมที่มีประโยชน์มากแต่การประชาสัมพันธ์ยังไม่กว้างไกล  สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้ชุมชนมีความรู้ด้านการจัดการขยะ

กิจกรรที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมในยุค Thailand 4.0”

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ผู้เข้ามาอบรมได้รับความรู้ ประโยชน์เพื่อนำไปแนะนำให้ชาวชุมชนได้มีความรู้  ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง บุคลากรน่าจะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ และการอาชีพต่างๆ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คามสามารถ อยากให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิชาการองค์ความรู้แก่ชุมชน ท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับองค์กรการปกครองท้องถิ่นให้มากขึ้น ให้มหาวิทยาลัยนำเอาความรู้ดีๆสู่ชุมชน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทั้งด้านศึกษาและบุคลากร  เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาที่น่าภาคภูมิใจ ดังนั้นชุมชนจึงเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย  การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ความรู้ในด้านกฎหมายเพื่อให้บุคคลในชุมชนได้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้รับความรู้ต่างๆในการแลกเปลี่ยน ตอบคำถาม มีประโยชน์ เป็นการอบรมที่ดีมาก ทำให้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมสังคม  เป็นการจัดอบรมที่เข้าใจง่าย เป็นการอบรมที่ดีต่อสังคมและให้ความรู้ทั้งบวกและลบ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ควรจะมีการนำไปจัดอีกให้คนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ดีมากทำใหเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ผู้นำชุมชนให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชุมชน ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความห่วงใยชุมชน และเล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชน โดยนำเอาองค์ความรู้แลบุคลากรจากโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตยแพทยศาสตร์ มาให้บริการชุมชน ทำให้ชุมชนมีความรู้และมีความอุ่นใจ มีความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตระหนักถึงรับผิดชอบต่อสังคมว่าการนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมาเลี้ยงต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลของตนเอง ยาวนานจนกว่าสัตว์เลี้ยงจะเสียชีวิต และไม่ปล่อยให้เป็นสัตว์เร่ร่อนจรจัดสร้างปัญหาให้สังคม นอกจากนั้นชุมชนยังได้มีความรู้ในการแจ้งนักศึกษาที่นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในหอพัก และการป้องกันการเอาสุนัขและแมวไปปล่อยทิ้งที่วัดภายในชุมชน

รูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

       จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน พบว่าผู้นำชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีและถูกต้อง ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งหากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้นำชุมชนจะสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อกลุ่มผู้นำชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของชาวชุมชน และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิดของชาวชุมชน  โดยแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน สามารถจำแนกได้ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยต้องดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ภายใต้โครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ กระทรวงศึกษาธิการ
 2. การดำเนินในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ภายใต้โครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการทำงานของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (USR in Process)  เช่น กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน มีรางวัลจูงใจในการทำงานด้าน USR  เป็นต้น
 3. ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Stakeholders)  ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เช่น ฝ่ายบริหาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ภายนอก เช่น ผู้นำชุมชน เครือข่าย พันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม (NGO) สื่อมวลชน  ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้าใจและสื่อสารถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานด้าน USR ให้ชัดเจนก่อนจะมีการกำหนดโครงการมความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละปี
 4. การดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ ด้าน USR ต้องมาจากข้อเสนอของชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมาย ความเห็นพ้องต้องกันของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์  สร้างความร่วมมือ  เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เช่นภาคเอกชนหากมีการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า  เป็นต้น และหากมีความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น จะก่อให้เกิดการระดมทุนเพื่อทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมในที่สุด
 5. การสร้างความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย นั้นย่อมต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มเป้าหมาย และมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ  ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านการกุศล
 6.  การจัดทำข้อตกลงร่วมกันขององค์กรเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้าน USR  ต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน การนำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ การได้ประโยชน์ร่วมกัน และการประเมินกิจกรรม  ที่สำคัญต้องมีความต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความจริงใจของมหาวิทยาลัย ต่อชุมชน ไม่ใช่ว่าถ้าต้องการผลประโยชน์ หรือใช้งบ ถึงไปสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
 7. เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินกิจกรรม USR คือ ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างพันธมิตร มหาวิทยาลัย และชุมขน นั้นคือ การยกระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรพันธมิตรต่างๆ โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละฝ่าย มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปรับปรุงสุขอนามัย การสร้างองค์ความรู้ การสร้างโอกาสในการระดมทุน

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
       มหาวิทยาลัยควรทำกิจกรรมและโครงการที่เสริมสร้างการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ทั้งทางด้านการกุศล ด้านเศรษฐกิจ ด้านจริยธรรม และด้านกฎหมาย  การดำเนินกิจกรรมด้าน USR ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมและทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้มีรูปแบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องกำหนดมาจากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติการ มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน และมีการให้รางวัลหน่วยงานที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเห็นผลชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรภายใน และที่สำคัญการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการการทำงาน (USR in  Process) สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552)
       นอกจากนี้ แนวคิดทางการสื่อสารองค์กรสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย จึงนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในบริบทของการพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า แนวคิดเรื่อง USR สามารถนำมาประยุกต์ในบริบทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ เช่น การสื่อสารองค์กรของสถาบันการศึกษา
       องค์กรยุคใหม่ไม่สามารถปฏิเสธหลักการและแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบที่องค์กรพึงมี่อสังคมไปได้             ไม่ว่าการประกาศนโยบายและการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อส่วนร่วมขององค์กรนั้นจะเกิดขึ้นด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบเชิงคุณธรรมที่มุ่งจะส่งเสริมความยั่งยืนของสังคมอย่างแท้จริง หรือจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลความรับผิดชอบตามข้อบังคับของกฎสากลที่องค์กรจำเป็นต้องทำก็ตาม
       ตั้งแต่ปลายคริสต์ศวรรษที่ 20 แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ได้กลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ธุรกิจต่างๆ ต้องตระหนักถึงและต้องทำความเข้าใจอย่างจริงจัง รวมทั้งต้องแสดงบทบาทในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม และเมื่อองค์กรใดๆ ได้ดำเนินงานตามแนวนโยบายความรับผิดชอบแล้ว การสื่อสารเรื่องราวความรับผิดชอบที่มีคุณค่าขององค์กรให้กลุ่มต่างๆในสังคมได้รับรู้ ชื่นชม และยอมรับก็เป็นภารกิจสำคัญยิ่งที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องไปถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรในระยะยาว (รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ 2558 : 99)  ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา (สกอ.)  ควรกระตุ้นมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดการให้รางวัล USR Awards แก่มหาวิทยาลัย หรือ มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำ USR
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนใกล้เคียงจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของมหาวิทยาลัย ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด

 

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)

แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (2562)