Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอรายการ คิดได้คิดดีที่มีผลต่อการรับชม (2562)

การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอรายการ คิดได้คิดดีที่มีผลต่อการรับชม (2562)

การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอรายการ คิดได้คิดดีที่มีผลต่อการรับชม (2562)
โดย นายณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด