การศึกษาทัศนคติของสื่อมวลชนที่มีต่อผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านรูปแบบรายการ คิดได้คิดดี (2562)

0
198

การศึกษาทัศนคติของสื่อมวลชนที่มีต่อผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านรูปแบบรายการ คิดได้คิดดี (2562)
โดย นางสาวรวิพร สายแสนทอง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด