ชื่นชมยินดี บุคลากรกองสื่อสารองค์กร รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  กองสื่อสารองค์กร  ได้จัดงานชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติบุคลากร  และจัดพิธีมอบรางวัลให้บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก  นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เป็นผู้มอบโล่รางวัล   และนายธัญญา  ภักดี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ณ  ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

นายธัญญา  ภักดี  กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานชื่นชมยินดี ว่า  “ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงานเพื่อสนองภารกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งในด้านของผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี  ซึ่งผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้  ต่างผ่านการพิจารณามาโดยรอบคอบ และแต่ละคนมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการได้รับรางวัลอย่างยิ่ง”

นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  กล่าวแสดงความยินดีว่า  “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  วันนี้ขอมอบรางวัลในฐานะตัวแทนของผู้บริหาร    6 เดือนที่ทำงานกับกองสื่อสารองค์กรมา  รู้สึกชื่นชม และดีใจที่มีโอกาสร่วมงานกับน้อง ๆ ที่ที่ทำงานเก่งทุกคน และมีทักษะที่ดีในการทำงาน รางวัลนี้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำงาน   หวังว่าผลงานของกองสื่อสารองค์กร  จะมีความก้าวหน้าต่อไป ในฐานะที่เป็นองค์กรผู้นำภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดีสู่สังคม การนำภาพลักษณ์ที่ดีออกไปก่อนอื่น ต้องเริ่มจากตัวเรา เพราะเราคือคนสำคัญ เนื่องจากสิ่งที่เราทำออกไปคือภาพสะท้อนของมหาวิทยาลัย ขอให้กำลังใจ  และขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อนำสิ่งดีของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคมต่อไป”

ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562  แบ่งเป็น 2 ประเภท  ประเภท รางวัลบุคลากรดีเด่น รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 3 คน  ได้แก่  นายชุมพร   พารา   นายบริพัตร  ทาสี  และ นางสาวรวิพร  สายแสนทอง   ประเภท รางวัลบุคลลากรทรงคุณค่า ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 2 คน  ได้แก่  นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์  และ  นางสาวภรณ์ทิพย์  เขจรศาสตร์

ภายหลังพิธีมอบรางวัล  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และบุคลากรทรงคุณค่า ได้บอกเล่าถึงแนวคิดในการทำงาน และความรู้สึกในการได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ

นายชุมพร   พารา   กล่าวว่า  “เคล็ดลับในความสำเร็จคือ ไม่ว่าจะตำแหน่งหน้าที่อะไร หรือว่าการงานอาชีพอะไรก็ล้วนแต่ต้องการคนที่มีประสบการณ์ ทั้งผม และน้องน้องทุกคนต้องสะสมประสบการณ์อันที่เกิดจากการเรียนรู้ไว้ให้มากที่สุด โดยการลงมือทำ  จะเห็นได้ว่าทุกงานที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานที่เราถนัดหรือไม่ งานเล็กหรืองานใหญ่ก็ตาม จงเข้าไปทำเถอะครับ การเรียนรู้ก็จะนำมาสู่ประสบการณ์ และพร้อมที่จะทำให้เราสู้กับงานต่อไป ขอฝากไว้ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”  ขอบคุณครับ”

นายบริพัตร  ทาสี  กล่าวว่า  “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น  ซึ่งเป็นรางวัลแรกที่ได้รับตั้งแต่ทำงานมาเกือบหนึ่งทศวรรษที่กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   การทำงานของผมยึดหลักทำงานให้ตรงตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุดมการณ์ของกองสื่อสารองค์กร   และจะคิดไตร่ตรองให้มาก คำนึงถึงผลดีแล้วก็ผลเสียก่อนลงมือทำ   ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากท่านผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และพี่ใหญ่ทุกคน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนอยู่ตลอดเวลา  พร้อมๆ กับการพัฒนาตนเองโดยศึกษา ค้นคว้าเพื่อเรียนรู้แล้วนำไปพัฒนาบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนายิ่งขึ้น   ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร  ผู้อำนวยการ  รวมทั้งพี่ใหญ่ทุกคนที่คอยให้คำปรึกษา และให้ความรู้ตลอดมา และเพื่อนๆ น้องๆ ที่คอยเป็นแรงผลักดัน  ผมจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  ขอบคุณครับ”

นางสาวรวิพร  สายแสนทอง  กล่าวว่า  “รางวัลบุคลากรดีเด่น เป็นรางวัลแรกในชีวิตที่ได้รับ  ถือว่าเป็นโบนัส ที่นอกเหนือจากจากความคาดหมาย  การทำงานไม่สามารถทำคนเดียวได้  เปรียบเหมือนกับเชฟ แม้จะทำกับข้าวอร่อยเพียงใด  ถ้าไม่มีคนเตรียมวัตถุดิบให้ ไม่มีบริกรที่ในคำแนะนำที่ดี  บรรยากาศในร้านที่ตกแต่งดีๆ  คนกินก็จะไม่ได้รับรู้ถึงความอร่อย   จึงถือว่าความสำเร็จแห่งการรับรางวัลในครั้งนี้   เป็นความสำเร็จของบริบทแวดล้อมรวมทั้งเพื่อนร่วมงานและพ่อ แม่  ขอขอบคุณผู้อำนวยการ เพื่อนร่วมงาน  และหัวหน้างาน ที่มีการบริหารจัดจัดการที่ดี จนทำให้มีผลงานที่ดีในวันนี้ ขอบคุณค่ะ”

นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์   กล่าวว่า  “33 ปี ของการทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และยังไม่รวมเวลาอีก 4 ปี ของการเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์  วันนี้ขอไม่พูดเรื่องความสำเร็จ  แต่ขอพูดถึงเรื่องความสุข อยากจะบอกน้อง ๆ ว่าระหว่างที่ทำงานอยู่ จงหาความสุขของตัวเอง สร้างมิตรภาพที่ดี ๆ   ความสุขคนเรามีอยู่ 3 แบบ  ความสุขแรกคือความสุข จากสิ่งพื้นฐาน คือ การได้มีกินมีอยู่มีครอบครัวที่มีความสุข   ความสุขอย่างที่สอง  เกิดจากการที่ตัวเอง ได้รับการยอมรับ เหมือนเช่นวันนี้ที่เกิดผลจากสิ่งที่เราทำงานมา  ความสุขอย่างที่สาม  มีความสำคัญ นั่นคือ ความสุขจากการที่เอาตัวเองไป Challenge กับสิ่งต่าง ๆ เพราะจะทำให้มีความตื่นตัว  โดยต้องวัดตัวเองตลอดเวลาเอาตัวเองเข้าไปแลกกับคนอื่นดูว่าตัวเองจะทำอะไรได้บ้าง ทำได้เหนือกว่าหรือไม่   เมื่อใช้สามอย่างนี้เป็นส่วนผสมในชีวิตเหมือนเอาแม่สีสามสีผสมกัน มันจะเกิดสีใหม่ ๆ ขึ้นมา   ขอฝากข้อคิดว่า การดำรงอยู่ผู้คนจำนวนมาก เมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไร อย่าพึ่งรีบตัดสินสิ่งนั้น แต่เรียนรู้ที่จะนิ่งให้ได้ก่อน  ยิ่งเรียนรู้แล้วเอาสิ่งที่เรียนรู้มาประมวลเป็นเรื่องของเรา   สิ่งนี้จะทำให้เราดำรงอยู่อย่างมีความสุขและก็ก้าวไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง  ขอบคุณทุกคนครับ”

นางสาวภรณ์ทิพย์  เขจรศาสตร์   กล่าวว่า  “ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา  งานชุมชนสัมพันธ์ที่ทำงานอยู่   แม้จะเป็นงานเล็ก ๆ  แต่เป็นงานที่ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราได้เป็นอย่างดี   ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกท่าน  ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้ความไว้วางใจมอบหมายภารกิจที่สำคัญ  และเชื่อมั่นในการทำงานเป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณค่ะ”

การทำงานที่เป็นผลสัมฤทธิที่ดี  ย่อมส่งผลให้คนทำงานเป็นสุข  รางวัลเชิดชูเกียรติที่บุคลากรของกองสื่อสารองค์กรได้รับนั้น  เป็นผลมาจากงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการสื่อสารรอบด้าน   สะท้อนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ประจักษ์ถึงภาพลักษณ์ที่ดี  เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร  การยกย่องเชิดชูเกียรติส่งผลต่อขวัญ และกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน  ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะสานภารกิจด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   นักศึกษาฝึกงาน

Scroll to Top