บุคลากรกองสื่อสารพิชิตชัย 100 กิโลเมตรในกิจกรรม KKU Healthy Life เพื่อหนุนนโยบายส่งเสริมสุขภาพของ มข.

วันที่ 3 ตุลาคม 2562  ได้มีพิธีปิดโครงการ “KKU Healthy Life” เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นโครงการเพื่อเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น      จัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพร้อมด้วย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้    รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ผศ.ดร.ปิยะวัชร  ฝอยทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในงาน
   
กิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญชวนบุคลากร มข.ได้ออกกำลังกายโดยการเดินวิ่งเก็บระยะทางโดยวางเป้าหมายความสำเร็จไว้ที่ 100 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งทางโครงการได้มีการแจกรางวัลความสำเร็จเป็นเสื้อFinisherแก่ผู้ที่ผ่านเป้าหมาย 2 ครั้งในแต่ละเดือน  สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งวิทยาเขตหนองคาย รวมจำนวน1,120 คนสามารถผ่านเป้าหมายได้จำนวนรวมทั้งสิ้น618คน จากนั้นจึงมีการเก็บผลระยะทางสูงสุดที่แบ่งตามเพศและรุ่นอายุเพื่อเข้ารับโล่รางวัล

ในส่วนของบุคลากรกองสื่อสารองค์กรได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นการดูแลสุขภาพของตนเองให้พร้อมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ๆมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่สามารถพิชิตเป้าหมาย 100 กม. ประกอบด้วย
นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น
นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย
นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์
นาง วัชรา น้อยชมภู
นางสาว จิราพร ประทุมชัย
นาย อรรถพล ฮามพงษ์

นอกจากนั้น นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ ยังสมารถครองโล่รางวัลชนะเลิศสะสมระยะทางสูงสุดในกลุ่มรุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไปด้วยระยะทาง 731.12 กิโลเมตรในครั้งนี้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานได้อีกด้วย

Scroll to Top