Thu. Jan 28th, 2021

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก “สมเด็จพระปิยมหาราช” 23ตุลาคม2562

มข.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก “สมเด็จพระปิยมหาราช” ปี2562

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. นำบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 23 ตุลาคม 2562

มข.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก “สมเด็จพระปิยมหาราช” ปี2562

“วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อบ้านเมืองและพสกนิกรไทยอย่างอเนกอนันต์ ประเทศไทยสามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคง ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีอธิปไตยมาหลายร้อยปี ก็ด้วยพระบารมีและพระวิริยะอุสาหะของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ รวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกัน ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาตินานัปการ จนเกิดความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศเป็นอย่างยิ่ง เช่น การปกครอง การเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การคมนาคม การศึกษา การศาสนา โดยเฉพาะการต่างประเทศ จากเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ในการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองคราวเมื่อ พ.ศ.2440 และ พ.ศ.2450 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของทวีปเอเชียที่เสด็จฯ เยือนทวีปยุโรปอย่างจริงจังเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศสยามในขณะนั้นรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจชาติตะวันตกได้สำเร็จเป็นอย่างดี

จากพระราชกรณียกิจทั้งหมดและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พสกนิกรไทยจึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าอันสง่างามน้อมเกล้าฯ ถวาย พร้อมด้วยการเฉลิมพระบรมนามาภิไธยเป็นพิเศษดังปรากฏที่พระบรมรูปทรงม้าว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาราษฎร์”
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

มข.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก “สมเด็จพระปิยมหาราช” ปี2562