ตัวแทนกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรตามยุทธศาสตร์ Great Place to Live

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ตัวแทนบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ นาง วัชรา น้อยชมภู นางสาว วัลยา ภูงาม นาย วรวิทย์ สิริภาณุวัฒน์ นาย บริพัตร ทาสี นางพัชรากร พัจนสุนทร นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ปีที่ 9 โดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ประธานเครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมปลูกผักจาก นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมในกิจกรรม พร้อมด้วยสมาชิกแปลงผักปลอดภัยฯ กว่า 60 คน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมมือกันทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ แปลงผักพอเพียง ด้านทิศใต้อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
“โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข”เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด ส่งเสริมค่านิยมองค์กรในเรื่องการแบ่งปัน และยังเป็นการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 9 นับเป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนากระบวนการ และรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน สู่องค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่ทำให้คนทำงานมีความสุข อันจะพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการสร้างความสุขของบุคลากร
สำหรับกิจกรรมนั้นจะเป็นการเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมาร่วมกันปลูกผักสวนครัว ในแปลงปลูกที่ได้จัดเตรียมไว้ทางด้านทิศใต้ของอาคารสิริคุณากร แบ่งแปลงออกเป็นส่วนๆเพื่อให้หน่วยงานได้ช่วยกันดูแลตลอดช่วงของการปลูก ซึ่งเน้นการปลูกพืชแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศตรูพืช จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ทุกคนจะระดมกันมาร่วมกิจกรรม เช่นการปรุงอาหารร่วมกัน แล้วบรรจุผลผลิตแบ่งปันไปยังหน่วยงานอื่นๆและบุคลากรที่แม้ไม่ได้มาร่วมในโครงการก็สามารถได้รับการแบ่งปันผลผลิตนี้ได้ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมา นอกจากนี้บริเวณแปลงผักยังเป็นจุดสนใจของผู้มาเยือนและบุคลากร นักศึกษาที่มักแวะเวียนมาเพื่อบันทึกภาพความสวยงามของพืชผักในช่วงปลายปีอีกด้วย

ภาพ : บริพัตร ทาสี   อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top