มข. จัดแถลงข่าวการจัดงาน “KKU Maker Green Festival 2020”สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “มข. พบสื่อมวลชน” เรื่อง แถลงข่าวงาน KKU Maker Green Festival 2020 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานมีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้ ศ.สพ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผศ.อาวุธ นิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายจรัญ บุญยะคงรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลาย ๆ แขนง ซึ่งภายในงานแถลงข่าวมีการแสดงผลงาน Fashion Show จากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมไปถึงมีการจัดซุ้มเพื่อโชว์ผลงานต่าง ๆ โดยมี 3 ซุ้ม ดังนี้ 1) Green Library ผัก ผลไม้ 2) SciPark เกี่ยวกับ Project soft ผลิตภัณฑ์ Paperless software project 3) PEA จัดแสดงพลังงานสะอาด

          ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  กล่าวในการแถลงว่า การจัดงาน KKU Maker Green Festival 2020 ครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การบรรยาย เสวนา Workshop การประกวดการออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบ (International Pitching Stage) ซุ้ม Show Cases นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจจากพื้นที่แสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการกระตุ้นแนวคิดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างมากขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวคิดที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง เป็นการสร้างความร่วมมือและความตระหนักรู้ในการการอนุรักษ์พลังงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

โดยการจัดงาน KKU Maker Green Festival 2020 ในงานครั้งนี้มีสำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ Innovation hub KKU และกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความชำนาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลนครขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอีกหลาย ๆ หน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมจัดงาน

ภายในงานแถลงข่าว ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดโครงการ Green & Smart Campus ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน ซึ่งได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยภายใต้กรอบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ที่มุ่งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ (Smart Campus) เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมา นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวถึงนโยบาย Green City และ Green Market จังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองตัวอย่างในโครงการนำร่องเมืองสีเขียวระดับประเทศ-ขอนแก่นเมืองสีเขียว (Khon Kaen Green City) ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่ทำให้เกิด “โครงการขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต หรือตลาดนัดสีเขียวขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้รู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ การเกษตร อาหารปลอดภัย โภชนาการ สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มสำคัญ คือ เกษตรกรและผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  และประชาชนผู้บริโภค จากนั้น นายจรัญ บุญยะคงรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กล่าวถึง ประเด็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารสถานที่ (Energy Efficiency in Building) ซึ่งเป็นการนำแนวคิดเรื่องอาคารสีเขียว (Green Buliding ) มาใช้ในการออกแบบปรับปรุงอาคารที่มุ่งเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดและสอดคล้องกับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้งาน  นอกจากนี้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารสถานที่ยังเกี่ยวข้องกับ  แนวทางการพัฒนา เทคโนโลยีสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เช่น การใช้แผงโซล่าเซลล์ การใช้พลังงานสุทธิในอาคารเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building)

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://bit.ly/2FPtldm โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสำหรับสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://libreg.kku.ac.th  โดยมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวโดย นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์ นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา /apicma

Scroll to Top