บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาชีพด้านข่าว และการถ่ายภาพให้คณาจารย์ รร.สาธิตฯ (มอดินแดง) สร้างทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี

 

 
นายบริพัตร  ทาสี  และ นางวัชรา  น้อยชมภู

          เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เป็นวิทยากรอบรมการถ่ายภาพและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จำนวน 20 คน  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  ประสานพานิช  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  ประสานพานิช  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  ประสานพานิช  กล่าวว่า   “ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน  นับเป็นเรื่องสำคัญขาดการประชาสัมพันธ์ไม่ได้ เนื่องจากการสื่อสารมีความรวดเร็วไปได้ทุกที่ มีความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและคมนาคม หรือ ICT ที่ช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงช่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นข่าวสารและสารสนเทศเหล่านี้จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ผูกพันในชีวิตประจำวันของผู้คน มีผลต่อความเชื่อ ความคิด ค่านิยม และวิถีชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก จากความสำคัญของข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อความคิด และค่านิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  (มอดินแดง)  เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของโรงเรียน  จึงได้จัดอบรมการเขียนข่าวและถ่ายภาพขึ้น เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะที่ดี นำข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนไปสู่ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง และสาธารณชน  ขอบคุณคณะวิทยากรที่ให้เกียรติให้ความรู้ในด้านการเขียนข่าวและถ่ายภาพ  เชื่อว่าทางโรงเรียน และคณาจารย์จะได้นำประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ได้เป็นอย่างดี”

อาจารย์วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง

          อาจารย์วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง  ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่า  “ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ในด้านการเขียนข่าว และเทคนิคการเขียนข่าวแบบพร้อมใช้งาน  รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการเขียนข่าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานผลิตจุลสาร  และพัฒนาเนื้อหาข่าวในเว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไป”

          ภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ในฐานะโรงเรียนต้นแบบเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู / บริพัตร  ทาสี

Scroll to Top