กองสื่อสารองค์กร มข. ลงพื้นที่ จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ปี2563”

กองสื่อสารองค์กร มข. ลงพื้นที่ จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ปี2563” ขานรับนโยบายรัฐบาลลงทะเบียน “ไทยชนะ” ก่อนเข้างาน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผอ.ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มข พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ทุกคน ลงพื้นที่จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมและจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตามบทบาทหน้าที่การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคมที่เน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม(Creating Shared Value : CSV) ที่จะช่วยปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้สังคมของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับพิธีเปิดงาน“มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะวิชาต่างๆ ตัวแทนนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในพิธีเปิดยังมี นายอำเภอเมืองขอนแก่น ตัวแทนส่วนราชการ นายสถานีรถไฟขอนแก่น ประธานชุมชนในจังหวัดขอนแก่น และประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดงกลองทัด โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การแสดงวงโปงลางสินไซ โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. จากนั้นประธานได้เดินเยี่ยมชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมให้บริการประชาชนตลอดทั้งวัน

อีกส่วนที่สำคัญ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใส่ใจและตระหนัก ถึงความปลอดภัยของประชาชนจากเชื่อโควิด-19 โดยไดจัดให้มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้างานทุกคน โดยใช้กล้องวัดไข้ไร้สาย 100% ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยไม่ต้องอยู่ใกล้ก็เช็คได้ กล้องจะสแกนใบหน้าโดยไร้การสัมผัสตัว ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนและแจ้งเตือนเป็นเสียงออกมาเมื่อพบผู้มีอุณหภูมิสูงเกินกว่ากำหนด และการใช้เครื่องวัดไข้อินฟาเรต ที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาล แสดงผล ภายใน 1 วินาที ไม่ต้องสัมผัสร่างกายในการตรวจวัด โดยใช้เครื่องวัดไข้อินฟาเรด ตรวจวัดที่หน้าผาก ก็สามารถบอกอุณหภูมิได้ รวมถึงการลงทะเบียน เขียนชื่อก่อนเข้างาน และการสแกน qr code “ไทยชนะ” ก่อนเข้างานอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมี แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ให้ล้างมือก่อนเข้างาน และวางไว้ตามจุดตางๆ ทั่วทั้งงานสำหรับประชาชนที่มาร่วมงาน และบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ล้างมือบ่อยๆ และที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่ง คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนที่มารับการบริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งงาน หากท่านไดที่ไม่ได้นำมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบริการแจกให้ ฟรี อีกด้วย

 

เสียงสะท้อนประชาชนดีเกินคาด ชื่นชมบทบาทเพื่อสังคมของ มข. หลังอธิการบดีย้ำการทำงานอุทิศเพื่อสังคมคือเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรได้นึกถึงบทบาทหน้าที่ๆพึงมีต่อประชาชน ในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”
Scroll to Top