กองสื่อสารองค์กร สร้างนักข่าว U2T คณะเกษตรฯ หวังดันผลงานสู่สังคม

__________เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และ นางสาวจิราพร ประทุมชัย นักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” ให้ ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)  ประกอบด้วยบัณฑิตและนักศึกษาในพื้นที่ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  และตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 คน  ซึ่งอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  โดยมี ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ประจำสาขาส่งเสริมการเกษตรและเชิงเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้รับผิดชอบ U2T ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร ผู้รับผิดชอบ U2T ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

__________ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร  กล่าวว่า  “คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)  ตำบลโคกสง่า อำเภอพล และตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนโครงการโดยดำเนินกิจกรรมของโครงการมาโดยตลอด  การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์” ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน U2T ทั้ง 26 คน  ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเขียนข่าว สามารถถ่ายทอดผลงาน โดยเขียนข่าวเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคมชุมชน สื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร”

__________ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ได้เรียนรู้หลักสูตรการเขียนข่าวเบื้องต้น  เทคนิคในการเขียนข่าวที่สามารถเข้าใจได้  เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนทักษะในการเขียนข่าวเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์  ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถเขียนข่าวได้แม้ไม่ได้เรียนจบด้านสื่อสารมวลชน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และเว้นการรวมกลุ่มคนกันเป็นจำนวนมาก  จึงได้จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

__________บัณฑิตและนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน U2T ในพื้นที่ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  และตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ให้ความสนใจในการเรียนรู้ในหลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  และได้สะท้อนผลหลังการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวในครั้งนี้ว่า

__________นายธนากร ด้วงนิล “การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบัณฑิตและนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้มีความรู้และทักษะเขียนข่าวเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์”

__________นางสาวสิริยากร ชนะเพีย  ” เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเขียนข่าว ก็ได้ทักษะใหม่ ๆ ในการทำงาน และจะนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมโครงการที่ทำอยู่ ใช้สื่อสารความรู้กับคนภายนอกให้ได้ทราบข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดค่ะ”

__________นางสาวนภากาญจน์  บัวโฮม   “การอบรมในครั้งนี้ได้เทคนิค และหลักการในการเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง และจะนำไปปรับใช้ในการเขียนข่าวในพื้นที่ในครั้งต่อไป”

__________นางสาวทิพวรรณ  อายุคง   “การอบรมในครั้งนี้  ได้ความรู้มากมายในการเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง  และจะนำไปใช้ในการเขียนข่าวต่อไป”

__________นางสาวอัยยา เชียงพฤกษ์  “การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมาก ทำให้เห็นลำดับขั้นตอนและองค์ประกอบในการเขียนข่าวอย่างจัดเจน จะสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาทักษะของตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะ”

__________นายศักดา สายศร  “การได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำให้ได้รับความรู้และเทคนิคที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถสื่อสารให้กับผู้รับสารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์”

__________นางสาวสิริรัตน์   ทองดี   “การเข้าอบรมเกี่ยวกับการเขียนข่าวในครั้งนี้ ได้ทักษะใหม่ๆในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และได้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ”

__________นางสาวธิดาณี   คำวิรัตน์  “การอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้และหลักการการเขียนข่าวได้เป็นอย่างดีและครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

__________องสื่อสารองค์กร  มีการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจที่ดีสู่ชุมชน สังคม หรือสาธารณชน  การถ่ายทอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการทำงานของบุคลากรสู่บัณฑิตและนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน U2T   ในครั้งนี้  หวังให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ดังวิสัยทัศน์ของกองสื่อสารองค์กร “เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก”

นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นางสาวจิราพร ประทุมชัย นักประชาสัมพันธ์