เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯประเภทพนักงานฯซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

0
1341

กำหนดปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

ลำดับ วันที่/เดือน/พ.ศ. กิจกรรม
1 19 ตุลาคม 2560 –        คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จัดส่งเอกสารการเลือกตั้งฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนสังกัดส่วนงานต่างๆ

–        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ตามหน่วยเลือกตั้ง ครั้งที่ 1

2 24-30 ตุลาคม 2560 รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี เวลา  09.00 – 15.00 น. (เฉพาะวันทำการ)
3 24 ตุลาคม 2560 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฯ ขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฯ
4 30 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2
5 1 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำอย่างเป็นทางการ ตามหน่วยเลือกตั้ง
6 15 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายในการแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ์ฯ ล่วงหน้า
7 20 พฤศจิกายน 2560 วันใช้สิทธิ์ฯ ล่วงหน้า ให้ผู้มีสิทธิ์ฯ ยื่นแบบเลือกตั้งฯ ต่อประธานอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ที่ตนสังกัดได้ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.

8 23 พฤศจิกายน  2560 ดำเนินการหย่อนบัตรเลือกตั้งฯ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.  ที่หน่วยเลือกตั้งของแต่ละส่วนงาน เมื่อหมดเวลาออกเสียงเลือกตั้งให้อนุกรรมการเลือกตั้งประจำแต่ละหน่วยเลือกตั้งดำเนินการนับคะแนนอย่างเปิดเผย แล้วรายงานผลไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ (พร้อมทั้งหลักฐานบัตรเลือกตั้งฯ) ทันทีหลังจากนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้ง แต่ละหน่วย ที่กองอำนวยการเลือกตั้งฯ ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อย่างเปิดเผยให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน
9 24 พฤศจิกายน 2560 คัดค้านการเลือกตั้ง (ถ้ามี)
10 27 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ รายงานผลการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการบดี

 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ มี 1 ราย ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นาย เนาวรัตน์ สังคมกำแหง โทร. 09-5190-7887
นาง ดารารัตน์ อุ่นคำ โทร. 08-8563-0880
ภายในมข. โทร. 48194