Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ต้อนรับผู้เยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดย กองสื่อสารองค์กร ภายใต้นโยบายของฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับรู้และเข้าใจทิศทางนโยบายและการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือและวิธีการทางดิจิทัลของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสื่อสารองค์กรผ่านเครื่องมือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 80 คน ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการต่อเนื่อง 3…

            กองสื่อสารองค์กร ส่งต่อความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารองค์กร และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มข. เชื่อมั่น…นักศึกษาสามารถนำไปได้ใช้จริงในการศึกษา    …

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่…