News

กองสื่อสารองค์กร มข. เปิดบ้านต้อนรับ มมส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร พร้อมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง สองสถาบันให้แนบแน่น

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567