เกี่ยวกับเรา

0
76

กองสื่อสารองค์กร (Communication Affairs Division)

chumporn
นายชุมพร พารา
(รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร) 
โทร. 088-0612565 ภายในมข. 48748

 • ความเป็นมา
         กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกจัดตั้งขึ้นตามการปรับโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2555 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีสามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย
         กองสื่อสารองค์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1221/2558 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่ง ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มีภารกิจ ดังนี้ รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ควบคุมและสั่งการ กองสื่อสารองค์กร การส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น การตลาดเชิงรุก การเผยแพร่ผลงานที่โดดเด่นสู่แหล่งทุนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การจัดทำวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฉบับภาษาต่างประเทศ การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสร้างและพัฒนาทีมต้อนรับผู้มาเยือน การพัฒนากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสำรวจความคิดเห็นของประชาคมด้านต่างๆ และงานอื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายฯมีอำนาจสั่งการในกอง ในเรื่องที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิสัยทัศน์
  เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก
  (We communicate KKU to citizen of the world)
 • พันธกิจ
  กองสื่อสารองค์กรมีหน้าที่เผยแพร่ สื่อสาร สนับสนุน ส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรม ที่สร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมถึงผู้รับบริการในอนาคต ด้วยเครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

 

 • วัฒนธรรมองค์กร 
  TEAM 
  T=Trust ความไว้ใจซึ่งกันและกันจะท าให้ทีมงานท างานอย่างมีความสุข รักและผูกพันกับองค์กร ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ
  E=Everyone ทีมงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ร่วมคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา
  A=Activeness ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
  M=More ให้บริการเหนือความคาดหมาย
 • คุณค่า 
  เชื่อถือในคุณค่าของคน มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมโดยมีเป้าหมายร่วมกัน